THIỆP CƯỚI ĐỢT 13
Xem
M3D 07 XANH

define_rating: 3.2/5 (13 define_rating_total_vote)

Xem
M3D 07 HỒNG

define_rating: 3.3/5 (12 define_rating_total_vote)

Xem
1622 TÍM

define_rating: 1.7/5 (6 define_rating_total_vote)

Xem
1622 HỒNG

define_rating: 2.3/5 (6 define_rating_total_vote)

Xem
1622 XANH DƯƠNG

define_rating: 3.1/5 (9 define_rating_total_vote)

Xem
1622 ĐỎ NHUNG

define_rating: 2.4/5 (11 define_rating_total_vote)

Xem
1621 XANH LÁ

define_rating: 3.0/5 (8 define_rating_total_vote)

Xem
1621 KEM GÂN

define_rating: 2.8/5 (9 define_rating_total_vote)

Xem
1621 HỒNG SEN

define_rating: 2.6/5 (7 define_rating_total_vote)

Xem
1621 ĐỎ NHUNG

define_rating: 2.9/5 (13 define_rating_total_vote)

Xem
1620 TRẮNG GÂN

define_rating: 2.1/5 (7 define_rating_total_vote)

Xem
1620 HỒNG SEN

define_rating: 2.4/5 (9 define_rating_total_vote)

Xem
1620 GIẤY KRAF

define_rating: 2.7/5 (9 define_rating_total_vote)

Xem
1620 ĐỎ NHUNG

define_rating: 3.9/5 (11 define_rating_total_vote)

Xem
1618 XANH

define_rating: 2.7/5 (6 define_rating_total_vote)

Xem
1618 HỒNG

define_rating: 2.4/5 (10 define_rating_total_vote)

Xem
1617 XANH DƯƠNG

define_rating: 3.5/5 (10 define_rating_total_vote)

Xem
1615B KEM TRÒN

define_rating: 2.3/5 (11 define_rating_total_vote)

Xem
1615 TRẮNG NHŨ

define_rating: 3.3/5 (14 define_rating_total_vote)

Xem
1615 KEM NHŨ

define_rating: 2.8/5 (14 define_rating_total_vote)

Xem
1615 ĐỎ NHUNG

define_rating: 3.0/5 (9 define_rating_total_vote)

Xem
1613 VÀNG NHŨ

define_rating: 2.5/5 (17 define_rating_total_vote)

Xem
1613 TÍM HOA CÀ

define_rating: 2.5/5 (11 define_rating_total_vote)

Xem
1613 ĐỎ NHUNG

define_rating: 2.6/5 (17 define_rating_total_vote)