THIỆP CƯỚI ĐỢT 14
Xem
1711 - HỒNG

define_rating: 2.7/5 (6 define_rating_total_vote)

Xem
1702 - VÀNG

define_rating: 3.0/5 (8 define_rating_total_vote)

Xem
1702 - TÍM

define_rating: 2.7/5 (3 define_rating_total_vote)

Xem
1702 - HỒNG

define_rating: 2.6/5 (5 define_rating_total_vote)

Xem
1730 - XANH NGỌC

define_rating: 1.0/5 (2 define_rating_total_vote)

Xem
1730 - TRẮNG ÉP KIM

define_rating: 1.0/5 (1 define_rating_total_vote)

Xem
1730 - ĐỎ NHUNG

define_rating: 2.4/5 (5 define_rating_total_vote)

Xem
1729 - KEM

define_rating: 2.2/5 (6 define_rating_total_vote)

Xem
1729 - KEM TÍM

define_rating: 3.0/5 (7 define_rating_total_vote)

Xem
1729- ĐỎ NHUNG

define_rating: 3.3/5 (3 define_rating_total_vote)

Xem
1728 - TRẮNG ÉP XANH

define_rating: 1.3/5 (3 define_rating_total_vote)

Xem
1728 - TRẮNG ÉP TÍM

define_rating: 1.2/5 (5 define_rating_total_vote)

Xem
1727 - TRẮNG

define_rating: 1.8/5 (5 define_rating_total_vote)

Xem
1727 - TÍM

define_rating: 1.5/5 (4 define_rating_total_vote)

Xem
1727 - ĐỎ NHUNG

define_rating: 3.0/5 (7 define_rating_total_vote)

Xem
1726 - VÀNG NHŨ

define_rating: 1.8/5 (4 define_rating_total_vote)

Xem
1726 - HỒNG

define_rating: 1.8/5 (6 define_rating_total_vote)

Xem
1725 - TÍM HOA CÀ

define_rating: 2.4/5 (8 define_rating_total_vote)

Xem
1725 - HỒNG

define_rating: 1.3/5 (4 define_rating_total_vote)

Xem
1724B- ĐỎ NHUNG

define_rating: 2.3/5 (3 define_rating_total_vote)

Xem
1724 - TRẮNG

define_rating: 1.8/5 (4 define_rating_total_vote)

Xem
1724 - KEM

define_rating: 3.3/5 (6 define_rating_total_vote)

Xem
1724 - ĐỎ

define_rating: 2.0/5 (5 define_rating_total_vote)

Xem
1723

define_rating: 2.0/5 (5 define_rating_total_vote)